Statut udruge


Udruga za britanske ovčarske pasmine osnovana je 9. veljače 1999. godine u Zagrebu.

UDRUGU zastupaju predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Udruge.

Predsjednik udruge: Jasmina Dasović
Zamjenik predsjednika: Nina Žubrinić
Tajnik udruge : Nataša Kovaćič

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
UDRUGA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASMINE (u daljnjem tekstu UDRUGA) je takova udruga u koju se udružuju građani svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju i razvijanju kinologije.


Članak 2.
UDRUGA je udruženje utemeljeno na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti, sportskom i kinološkom moralu i etici.


Članak 3.
UDRUGA je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama koje proizlaze iz zakona, Statuta i općih akata stečenih upisom u Registar udruga koji vodi županijski ured za opću upravu.


Članak 4.
Naziv udruge je UDRUGA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASMINE. Sjedište UDRUGE je u Zagrebu, Ilica 61.


Članak 5.
UDRUGA ima svoj pečat i amblem.
Pečat UDRUGE je oblika kocke, 3 cm dužine i 3 cm širine. Na gornjoj strani pečata nalazi se stilizirani pleter. U sredini pečata ispisan je naziv:
UDRUGA ZA BRITANSKE OVČARSKE PASMINE - ZAGREB.
Amblem UDRUGE je isti kao i pečat.


Članak 6.
UDRUGA djeluje u sastavu Hrvatskog kinološkog saveza (u daljnjem tekstu HKS). Pri HKS UDRUGA ostvaruje svoja prava i obveze koje proizlaze iz zakona, Statuta HKS i općih akata HKS. UDRUGA se povezuje sa srodnim organizacijama, ukoliko za to postoje zajednički interesi.


Članak 7.
Sve funkcije u UDRUZI su dragovoljne.


II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE I NJIHOVO OSTVARIVANJE

Članak 8.
Osnovni cilj UDRUGE je razvijanje kinologije, kao stručne i športsko rekreacijske djelatnosti, a posebno uzgoj, obuku te zaštitu britanskih ovčarskih pasmina.


Članak 9.
Djelatnosti UDRUGE su:
dosljedno provođenje politike, odluka, stavova i zaključaka HKS usmjerenih na unapređenje kinologije,
sudjelovanje u kreiranju ciljeva i zadataka HKS,
unapređenje, izučavanje i razvijanje kinologije,
okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja vlasnika britanskih ovčara,
unapređenje i potsticanje uzgoja britanskih ovčarskih pasmina,
savjetovanje i podučavanje o stručnom radu,
priređivanje smotri, revija i izložbi,
pomaganje u uzgoju i školovanju pasa,
popularizacija i izdavanje stručne literature, revija, časopisa i drugih edicija s područja kinologije,
propagiranje kinologije putem stručnih predavanja i seminara
sudjelovanje u Skupštini HKS,
obavljanje i drugih zadataka od interesa za unapređenje kinologije.


Članak 10.
UDRUGA ostvaruje svoje zadatke u skladu s planom rada koji se donosi godišnje. Opći akti UDRUGE su Statut, pravilnici i programi.


Članak 11.
UDRUGU zastupaju predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Udruge.


III ČLANOVI UDRUGE - PRAVA I OBVEZE

Članak 12.
Članom UDRUGE može postati svaki dobronamjerni ljubitelj pasa, koji želi raditi na ostvarenju zadataka UDRUGE.


Članak 13.
Članovi UDRUGE mogu biti:
a) redovni (učlanjenjem za tekuću godinu)
b) počasni (prema odluci Izvršnog odbora UDRUGE)
Redovnim članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i prihvaćanjem iste od strane izvršnog odbora UDRUGE.Kartoteku svih članova Udruge vodi tajnik Udruge.


Članak 14.
Obveze člana su:
da dosljedno provodi odluke i stavove UDRUGE usmjerene na unapređenje kinologije i rada UDRUGE,
da sudjeluje u radu UDRUGE zalažući se za provedbu programa UDRUGE,
da pomaže sve akcije razvijanja UDRUGE i kinologije,
da potpuno provodi sve propise i odluke koje se odnose na rad u kinologiji,
da redovno obnavlja godišnju članarinu, a najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.


Članak 15.
Prava člana su:
da sudjeluje u radu, akcijama i priredbama UDRUGE,
da koristi mogućnosti koje pruža UDRUGA u stjecanju kinoloških znanja,
da bude obaviješten o radu UDRUGE,
da prisustvuje sjednicama i sastancima, bez prava odlučivanja,
da bira i bude biran u sve organe UDRUGE,
da podnosi prijedloge i odlučuje o svim pitanjima iz djelokruga rada UDRUGE na sjednicama Skupštine UDRUGE.


Članak 16.
Članovi UDRUGE rješavaju sva međusobna pitanja sporazumno. Ako spor nije moguće riješiti sporazumno, o njemu odlučuje arbitraža UDRUGE. Članove arbitraže imenuje Izvršni odbor.


Članak 17.
Ukoliko član UDRUGE radi u suprotnosti sa Statutom i drugim općim aktima UDRUGE, isključit će se iz članstva. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Protiv ove odluke o isključenju, član ima pravo žalbe Skupštini UDRUGE. Odluka Skupštine je konačna.Ukoliko član ne produži članarinu za slijedeću godinu briše se iz članstva bez posebnog rješenja. Ukoliko je član izbačen iz članstva Hrvatskog kinološkog saveza, prestaje njegovo članstvo u udruzi.


IV ORGANIZACIJA I TIJELA UDRUGE

Članak 18.
Najviše tijelo upravljanja UDRUGE je Skupština UDRUGE. Izvršni odbor (u daljnjem tekstu IO) UDRUGE je tijelo Skupštine koji vodi sve poslove između dvije skupštine u skladu sa Statutom i ostalim aktima Skupštine.
Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom UDRUGE i njegovih članova. Stegovno povjerenstvo je tijelo Skupštine koji vodi postupke i izriče mjere radi povrede prava i obveza članova UDRUGE.


Članak 19.
Skupština UDRUGE i IO UDRUGE donose odluke, pravilnike i druge opće akte.


Članak 20.
Odluke, pravilnici i drugi opći akti obvezni su za sve članove UDRUGE.


Članak 21.
Pri donošenju Statuta IO UDRUGE dužan je zatražiti mišljenje članova UDRUGE.


Članak 22.
Sve izborne funkcije u UDRUZI su dragovoljne.


V SKUPŠTINA

Članak 23.
Skupština UDRUGE je najviše tijelo UDRUGE.


Članak 24.
Skupštinu sačinjavaju poslovno sposobni redovni i počasni članovi UDRUGE.


Članak 25.
Redovna Skupština saziva se jednom godišnje i to najkasnije do 1. ožujka.
Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.
Izborna Skupština saziva se svake dvije godine, a na njoj se vrši izbor mandatara i tijela UDRUGE. Sjednice Skupštine su javne.


Članak 26.
Zadaci Skupštine su da:
donosi, mijenja i dopunjuje Statut i opće akte UDRUGE,
donosi osnovne smjernice i zadatke UDRUGE u razvoju i unapređenju kinologije,
raspravlja i odlučuje o inicijativama i prijedlozima članstva,
donosi odluke o upravljanju,
donosi odluku o prestanku rada UDRUGE,
razmatra i usvaja izvještaje tijela UDRUGE,
usvaja završni račun za proteklu godinu,
bira i opoziva članove Nadzornog odbora i Stegovnog povjerenstva,
javnim glasovanjem bira mandatara za sastav Izvršnog odbora,
zatraži od kandidata za mandatara da iznese svoje programe rada za izborno razdoblje,
razmotri i glasovanjem odluči o povjerenju Izvršnom odboru predloženom od mandatara,
odlučuje o žalbama protiv akata IO,
odlučuje o predstavkama upućenim UDRUZI.


Članak 27.
Izabrani mandatar za sastav Izvršnog odbora UDRUGE, automatski je i predsjednik UDRUGE.


Članak 28.
Redovnu i izbornu sjednicu Skupštine saziva predsjednik UDRUGE. Skupština se saziva pismenim putem, najmanje tjedan dana prije Skupštine. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, sva izvješća u pismenom obliku te prijedlog dnevnog reda. Izvršni odbor je dužan omogućiti svakom članu da se prije održavanja Skupštine upozna sa svim materijalima koji se odnose na dnevni red. Izvanrednu sjednicu Skupštine UDRUGE saziva Izvršni odbor na svoju inicijativu ili ako to zatraži najmanje jedna trećina članstva UDRUGE.
Izvanrednu sjednicu Skupštine UDRUGE može zatražiti i Nadzorni odbor UDRUGE. Ukoliko IO ne sazove iniciranu Izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana, sazvat će je Nadzorni odbor, a ukoliko to niti on ne učini Skupštinu može sazvati 1/3 članstva Udruge. Prijedlog dnevnog reda podnosi inicijator sazivanja sjednice.


Članak 29.
Rad i djelovanje Skupštine reguliranje Poslovnikom o radu Skupštine UDRUGE.


Članak 30.
Skupština donosi punovažeće odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine na sjednici. Glasovanje na sjednici je javno. Skupština može odlučiti da se o određenim pitanjima glasuje tajno.
O radu skupštine vodi se zapisnik.


Članak 31.
Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je sjednici prisutna natpolovična većina članova Skupštine. Ukoliko kod prvog saziva nije prisutna natpolovična većina članova, nakon stanke od 30 minuta Skupština će pravovaljano odlučivati sa nazočnim članovima kojih mora biti najmanje 10 (deset).
Ukoliko taj uvjet nije ispunjen Skupština će se ponovno sazvati nakon dva tjedna te će se pravovaljano odlučivati sa nazočnim članovima kojih mora biti prisutno najmanje 10 (deset).


VI IZVRŠNI ODBOR UDRUGE

Članak 32.
Izvršni odbor UDRUGE (IO) je najviše tijelo Skupštine, koje između dva zasjedanja rukovodi radom UDRUGE i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu s ovim Statutom. IO se sastoji od 5 (pet) članova koje prihvaća.
Skupština na prijedlog mandatara između članova UDRUGE. Mandatar je ujedno i predsjednik IO UDRUGE. Mandat članova IO traje dvije godine.


Članak 33.
Zadaci Izvršnog odbora su da:
provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine,
provodi i brine se o provedbi akata UDRUGE i HKS,
utvrđuje prijedlog Statuta, njegovih izmjena, dopuna i drugih općih akata koje donosi Skupština,
utvrđuje prijedlog plana i program rada UDRUGE,
izvršava programe rada koje utvrdi Skupština,
utvrđuje visinu članarine za članove UDRUGE,
podnosi Skupštini izvještaje o svom radu,
provodi financijski plan, raspravlja o završnom računu UDRUGE i predlaže ga Skupštini na usvajanje,
raspravlja o izvještajima odbora i komisija koje imenuje,
upravlja imovinom UDRUGE kao dobar gospodar,
dodjeljuje priznanja i odlikovanja članovima UDRUGE,
odlučuje o izdavanju stručnih publikacija,
vodi brigu o vođenju Klupske kinološke evidencije,
priprema materijal i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine,
na prijedlog predsjednika Skupštine bira zamjenika predsjednika, tajnika i blagajnika,
određuje koji se dokumenti i podaci smatraju poslovnom tajnom,
odlučuje koje će zadatke i prava prenijeti na druge odbore i komisije.


Članak 34.
Izvršni odbor radi i odlučuje na sjednicama. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta između dvije sjednice Skupštine. Sjednice IO saziva predsjednik. IO donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svojih članova.


VII PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUGE

Članak 35.
Predsjednika UDRUGE bira Skupština u trajanju od dvije godine. Ista osoba može bit uzastopce izabrana za predsjednika. Predsjednik ne može obnašati druge funkcije u UDRUZI.


Članak 36.
Predsjednik zastupa UDRUGU. Predsjednik UDRUGE se brine da rad UDRUGE bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima UDRUGE.


Članak 37.
Predsjednik UDRUGE je materijalno-financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno-financijsko poslovanje UDRUGE.


Članak 38.
Članovi IO odgovorni su Skupštini UDRUGE.


Članak 39.
Predsjednik UDRUGE je po svojoj funkciji predstavnik UDRUGE u HKS. Predsjednik UDRUGE može ovlastiti osobu koja će po određenim poslovima zastupati UDRUGU. Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.


Članak 40.
Zamjenika predsjednika UDRUGE bira IO UDRUGE. U slučaju i za vrijeme odsutnosti predsjednika (službena odsutnost, bolest, stegovni postupak), sve dužnosti, ovlasti i odgovornost preuzima zamjenik predsjednika.


VIII TAJNIK UDRUGE

Članak 41.
Tajnika UDRUGE imenuje IO u trajanju od dvije godine. Tajnik UDRUGE bira se između članova IO. Tajnik UDRUGE može biti ponovno imenovan.


Članak 42.
Tajnik UDRUGE vodi administrativno poslovanje i obavlja kancelarijske poslove u UDRUZI. Tajnik UDRUGE odgovoran je za:
očno vođenje kartoteke članstva
točno vođenje evidencije o prijavi legala
točnu dostavu spiskova članova UDRUGE HKS-u
čuvanje klupske dokumentacije i uredno arhiviranje
zastupanje Udruge


Članak 43.
Tajnik UDRUGE dužan je, ukoliko administrativno utvrdi nepravilnosti u radu organa UDRUGE ili njihovih članova, o svojim primjedbama obavijestiti Izvršni odbor.


Članak 44.
Tajnik UDRUGE obavezan je prisustvovati sastancima IO.


Članak 45.
Tajnik UDRUGE je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru.


Članak 46.
Za svoj rad tajnik UDRUGE može biti novčano nagrađen, o čemu na prijedlog predsjednika odlučuje IO.


IX BLAGAJNIK UDRUGE

Članak 47.
Blagajnik UDRUGE imenuje IO u trajanju od dvije godine. Blagajnik UDRUGE bira se izvan članstva IO. Blagajnik UDRUGE može biti ponovno imenovan.


Članak 48.
Blagajnik UDRUGE vodi materijalno-financijsko poslovanje UDRUGE prema zakonskim odredbama.


Članak 49.
Blagajnik UDRUGE dužan je da:
na vrijeme podmiruje sve financijske obveze prema HKS-u,
u zakonskom roku plača račune ispostavljene UDRUZI,
vodi evidenciju materijalno-financijskog poslovanja UDRUGE.


Članak 50.
Blagajnik UDRUGE obavezan je odazvati se na sastanak IO, ukoliko to od njega zatraži predsjednik.


Članak 51.
Blagajnik UDRUGE na skupštini podnosi izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju UDRUGE, koji je prethodno dužan predočiti Nadzornom odboru na usvajanje.


Članak 52.
Blagajnik UDRUGE je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru i s njim je dužan usko surađivati.


Članak 53.
Za svoj rad blagajnik UDRUGE može biti novčano nagrađen, o čemu na prijedlog predsjednika odlučuje IO.


X ODBORI I POVJERENSTVA

Članak 54.
Iz članstva UDRUGE formiraju se slijedeći odbori i povjerenstva:
1. Nadzorni odbor
2. Stručni odbor
3. Stegovno povjerenstvo
Rad odbora i povjerenstava reguliranje Pravilnikom o radu tih odbora i povjerenstava.


XI NADZORNI ODBOR

Članak 55.
Radi provođenja kontrole nad cjelokupnim radom organa UDRUGE i kontrole rada i postupaka svih članova UDRUGE, a u smislu ovog Statuta i drugih općih akata UDRUGE, osniva se Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor broji tri člana.
Predsjednika Nadzornog odbora i njegove članove bira Skupština.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednicu odbora i rukovodi njezinim radom. Mandat članova odbora traje dvije godine.


Članak 56.
Nadzorni odbor razmatra i kontrolira:
primjenu zakona, ovog Statuta i općih akata UDRUGE,
izvršavanje prava i obveza svih organa UDRUGE i svih članova UDRUGE,
materijalno-financijsko poslovanje.


Članak 57.
Pravo i obveza Nadzornog odbora je da o uočenim nepravilnostima i svojim stavovima izvijesti IO i Skupštinu, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.
O svim nalazima Odbor podnosi pismeni izvještaj IO UDRUGE četiri puta godišnje, a godišnji izvještaj podnosi Skupštini prilikom njezinog saziva. Izvještaji moraju biti pismeni i potpisani od tri člana Odbora.


Članak 58.
Nadzorni Odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i druge podatke, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.


Članak 59.
Nadzorni Odbor ima pravo zatražiti sazivanje Izvanredne Skupštine UDRUGE u slučaju kad utvrdi da se sredstva i druga imovina UDRUGE ne koriste u skladu s planom i programom rada, te zadacima UDRUGE, a IO na upozorenje Nadzornog odbora nije poduzeo mjere u skladu sa Statutom.


Članak 60.
O sjednicama Odbora vodi se zapisnik. Svaki član odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje. Zapisnik sa sjednice potpisuje predsjednik Odbora i oba člana.


XII STRUČNI ODBOR

Članak 61.
Stručni odbor je stručno tijelo Izvršnog odbora. Stručni odbor UDRUGE samostalno donosi odluke vezane za stručni rad UDRUGE, uzgoj, ocjenjivanje i školovanje pasa. Članove Stručnog odbora imenuje IO UDRUGE u trajanju od dvije godine. Stručni odbor broji pet članova koji se imenuju iz redova kinoloških sudaca i istaknutih uzgajivača. Predsjednika Stručnog odbora i njegove članove imenuje IO UDRUGE i objavljuje ih Skupštini. Predsjednik i članovi Odbora mogu biti ponovno imenovani.


Članak 62.
Stručni odbor UDRUGE svoju izvršnu funkciju vrši preko voditelja uzgoja.


Članak 63.
Voditelja uzgoja predlaže Stručni odbor, a njegov prijedlog usvaja IO UDRUGE. Voditelji uzgoja mogu biti ponovno imenovani.


Članak 64.
Stručni odbor dužan je donositi akte vezane za stručni rad UDRUGE, koje potvrđuje IO UDRUGE. Stručni odbor je dužan održavati sastanke najmanje četiri puta godišnje. Izvještaj o radu Odbora podnosi predsjednik Stručnog odbora IO UDRUGE i to četiri puta godišnje.


Članak 65.
Stručni odbor UDRUGE usko surađuje s Nadzornim odborom po pitanju prava i obveza članova UDRUGE - uzgajivača i vlasnika parnjaka. Stručni odbor može formirati stručna povjerenstva zavisno od interesa da se pojedina pitanja stručno obrade.


Članak 66.
Predsjednik Stručnog odbora dužan je na godišnjem sazivu Skupštine podnijeti godišnji izvještaj o radu Odbora.


XIII STEGOVNO POVJERENSTVO

Članak 67.
Stegovno povjerenstvo provodi postupak i izriče mjere zbog povrede stege i obveze članova UDRUGE. Stegovno povjerenstvo bira Skupština UDRUGE. Stegovno povjerenstvo čine tri člana, a predsjednika biraju članovi između sebe.


Članak 68.
Stegovno povjerenstvo u svom radu postupa po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti UDRUGE koji mora bit usklađen s Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti HKS-a.


XV OPOZIV TIJELA UDRUGE

Članak 69.
Svi izabrani članovi odbora i komisija UDRUGE odgovorni su za svoj rad i djelovanje tijelu koje ih je biralo. Predsjednik UDRUGE odgovoran je Skupštini UDRUGE. Predsjednika UDRUGE opoziva Skupština bilo koje vrste i saziva bila.


XVI SREDSTVA UDRUGE

Članak 70.
Sredstva UDRUGE koriste se za provedbu programa rada UDRUGE koji je utvrdila Skupština. Imovinu UDRUGE čine nekretnine i pokretne stvari, materijalna prava i novčana sredstva. Imovinom UDRUGE raspolaže Skupština, odnosno IO u skladu sa zakonom, Statutom i dobivenim ovlaštenjima.


Članak 71.
Izvori sredstava UDRUGE su:
članarina,
doprinosi članova,
prihodi od djelatnosti UDRUGE,
ostali prihodi.
Visinu članarine utvrđuje IO UDRUGE.


XVII JAVNOST RADA

Članak 72.
Rad UDRUGE je javan. Javnost rada u UDRUZI osigurava predsjednik, odnosno IO UDRUGE. Izjave kojima se tumače službeni stavovi ili zaključci o radu UDRUGE daje predsjednik UDRUGE, a u njegovoj odsutnosti član IO kojega ovlasti predsjednik.
Tijela UDRUGE dužna su odgovarati na pitanja koja se odnose na rad tih tijela, a koja im upućuju tijela vlasti. Tijela UDRUGE dužna su uzeti u razmatranje primjedbe upućene od strane HKS ili članova UDRUGE, te sa svojim stavom upoznati HKS ili članove koji su uputili primjedbe.


XVIII PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 73.
UDRUGA prestaje sa radom kada se ostvari neki od razloga prestanka utvrđen člankom 28. stavak 1. točka 1.-7. Zakona o udrugama.
U slučaju kada odluku o prestanku rada donosi Skupština, navedena odluka se mora donijeti dvotrećinskom većinom članova Udruge.


Članak 74.
U slučaju prestanka rada UDRUGE njena imovina će se predati Hrvatskom kinološkom savezu.


XIX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.
Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama, propisi doneseni na osnovu tog Zakona, kao i propisi doneseni na osnovu drugih pozitivnih Zakona.


Članak 76.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 25.02.2005.


Prijavite se!

  • Pridružite nam se u Zagrebu na klupskom prvenstvu za britanske ovčare.
    Join us in Zagreb at the club championship for british sheepdogs.

Želite postati član?


Članom UDRUGE može postati svaki dobronamjerni ljubitelj pasa, koji želi raditi na ostvarenju zadataka UDRUGE.
Za sve detaljnije informacije vezane uz člansto kontaktirajte nas na broj mobitela 091/5403016 (Nataša Kovačić)

Pitanja?

Kontaktirajte nas: Nataša Kovačić: 091/5403016 Alen Mareković: 098/474949

Kontaktirajte nas i putem e-maila: british.sheepdogs@gmail.com